فرودگاه کرمان

محل:کرمان

کارفرما:شرکت فرودگاه های استان