سقف ساختمان مرکزی شیراز

محل: شیراز
کارفرما: شهرداری