Archive for the ‘پروژه4’ Category

تهران مال

محل : تهران
کارفرما :خصوصی

هایپرمی اصفهان

محل : اصفهان
کارفرما :خصوصی

بازار کوثر 12

محل : اصفهان
کارفرما :سازمان میادین میوه تره بار

هایپر مارکت نجف آباد

محل : نجف آباد – اصفهان

کارفرما : خصوصی

هایپرمارکت میلاد

محل : شاهین شهر – اصفهان
کارفرما : خصوصی

بازارگل و گیاه

محل:اصفهان

کارفرما:شرکت کشاورزی کارگشای زنده رود

   ippipp  ipp  ipp

بازار میوه و تره بار

محل: ولیعصر اصفهان
کارفرما: سازمان میادین میوه و تره بار
s195.1  s197.1  s196.1

                     

بازار کوثر11

محل:اصفهان 
کارفرما:سازمان میادین میوه و تره بار

s18.1 s19.1  s20.1