Archive for the ‘پروژه8’ Category

ایستگاه آتش نشانی

محل : آباده -شیراز

کارفرما: شهرداری آباده

         

 

پمپ بنزین مورچه خور

محل :اصفهان -مورچه خور

کارفرما:خصوصی

s407-1  s408-1  s409-1

پمپ های ساحلی

محل:حاشیه خلیج فارس و دریای عمان
کارفرما:نیروی دریایی ارتش
nothing   

سقف پمپ بنزین

محل:شیراز
کارفرما:خصوصی

s85.1

پمپ بنزین

محل:بجنورد
کارفرما:شهرداری بجنورد

s46 (2).1  s46.1  s47.1  s48.1

سقف پمپ بنزین

محل:شیراز
کارفرما:خصوصی

s52.1  s53.1

سقف پمپ بنزین

محل:میناب -بندرعباس
کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی میناب

s79.1  s80.1  s81.1

سقف پمپ بنزین

محل:ایسین – بندرعباس
کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی ایسین

s10.1  s11.1  s12.1

سقف پمپ بنزین

محل:بوستانو-بندرعباس
کارفرما:مجتمع خدمات رفاهی بوستانو

s7.1  s8.1  s9.1
   

پمپ های 24 ساعته

محل:کلیه نقاط ایران
کارفرما:شرکت نفت

s45.1  s46.1  s47.1  s48.1