Archive for آگوست, 2016

ترمینال ماهشهر

محل : ماهشهر
کارفرما:شهرداری ماهشهر
mahshahr2mahshahr1

ترمینال ماهشهر

بازدیدوزیرصنعت

   بازدید وزیر صنعت از غرفه شرکت فضاسازه نقش جهان