Archive for مارس, 2022

طراحی سازه فضا کار به چه شکل انجام می شود

برای ساخت سازه فضا کار ابتدا آن را توسط برنامه های مخصوص طراحی می کنند. و سپس به مرحله اجرا در می آورند. به عبارتی ساده تر طراحی فضا کار شامل فرایند‌های انتخاب شکل شبکه، اندازه‌ها‌، مشخصات مکانیکی ا‌عضای شبکه، تعیین کنش‌های مؤثر بر آن، تعیین شرایط مرزی و تحلیل رفتار سازه‌ فضاکار است.در ادامه این مقاله شما به طور کامل با روش های مختلف طراحی سازه فضا کار آشنا خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید.

 

روش های طراحی ‌سازه‌های فضاکار

طراحی سازه فضا کار توسط مهندس نقشه کشی و با چند روش طراحی می شود.که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

 طراحی سازه فضاکار شبکه‌ای از کل به جزء

طراحی سازه فضا کار از جزء به کل

طراحی سازه‌های فضاکار به روش حالات حدی

روش های طراحی ‌سازه‌های فضاکار

 

طراحی سازه های فضا کار از کل به جزء به معنای در دست داشتن  فرم کلی سازه و تقسیم‌بندی آن به واحدهای شبکه‌ای یا اعضایی است که به شکل تکرار شونده بوده و فرم کلی سازه را به صورت شبکه‌ای ارائه می کند.

طراحی از کل به جزء کاربردی تر و مفید تر است؛ زیرا در صورت امکان بهره‌گیری از واحدهای تکرار شونده با تنوع نا محدود در بخش اعظم سازه علاوه  ایجاد فرم هندسی مورد نظر، تولید سازه نیز روند صعودی خواهد داشت.

روش طراحی از کل به جزء برای انواع  فرم‌های با سطوح نمادین از نوع تخت، استوانه‌ای، مخروطی و کروی بیشتر کاربرد دارد؛ در مورد سطوحی که دارای انحنای زیاد هستند. به این دلیل که نحوه هم‌بندی اعضا و واحدهای شاخص، پیچیدگی های خاص خود را دارد معمولا از این روش استفاده نمی شود.

طراحی سازه فضاکار شبکه‌ای از جزء به کل

در طراحی از جزء به کل واحدهای اصلی هم‌بندی شده و به دلیل اجرای ملزومات طرح و فرم هندسی مجموعه سازه فضاکار حاصل می‌شود.

در حالت طراحی از جزء به کل اغلب از واحدهای تکرار شونده‌ برای اجرای ملزومات طرح استفاده می شود. با وجود اینکه ایجاد یک سطح پیچیده با چنین واحدهایی گاه امکان پذیر نخواهد بود. اما می توان با سرهم‌ بندی اجزای سازه به فرم‌هایی دست یافت .که از پیش تعیین نشده‌ اند و کاملا جدید هستند.

طراحی سازه فضا کار به روش حالات حدی

حالات حدی یا آستانه تحمل به حالتی گفته می شود.که سازه  با گذر از آستانه آن تحمل خود را از دست داده و از بین می رود.

طراحی سازه به دو روش حالات حدی انجام می شود که شامل موارد زیر است‌:

 1. حالت حدی نهایی
 2. حالات حدی خدمت رسانی

حالات حدی نهایی

در طراحی سازه یک سری حالات حدی در نظر گرفته می شود.و براساس آن نتیجه کلی حاصل می شود. که شامل موارد زیر است.

 • بررسی از دست رفتن تعادل سازه یا بخشی از سازه، هنگامی که  به صورت جسم صلب در نظر گرفته شود.
 • بررسی بروز تغییر شکل‌های بزرگ، شکست، پارگی و از هم گسیختگی، ناپایداری سازه یا بخشی از آن شامل شالوده‌ها و تکیه‌گاه‌ ها.
 • بررسی از هم گسستگی های  ناشی از اثر وزن زیاد یا بر اثر  کنش‌های تابع زمان.

حالات حدی نها‌یی با ایمنی سازه، سکنه و بهره ‌برداران و در برخی موارد با محتویات سازه ارتباط دارد.

حالات حدی خدمت رسانی

در طراحی سازه فضا کار به روش حالات حدی خدمات رسانی باید به مقاومت، خطر پذیری، میزان اهمیت سازه و عملکرد مورد انتظار آن توجه کرد.

موارد زیر در طراحی سازه به  روش  حالات حدی خدمت رسانی درنظر گرفته می شود:

 • عملکرد سازه‌ یا اجزای سازه متناسب با کاربری مورد نظر.
 •  اطمینان بهره برداران  از عملکرد و مقاومت سازه
 • وضعیت ظاهری سازه که شامل، ترک خوردگی منجر به اختلال در بهره‌برداری از ساختمان یا تجهیزات و تأسیسات سازه یا آسیب رسانی به روسازی و نازک کاری است.

حالات حدی خدمت رسانی

تحلیل طراحی سازه‌های فضاکار

بعد از  طراحی سازه نوبت به تحلیل و بررسی کیفیت آن می رسد. که  متناسب با ویژگی‌های هندسی و مصالح سازه فضاکار،  خصوصیات اجزا، کنش‌های مؤثر با بهره‌گیری از مدل‌های ریاضی و فرمول های مربوطه انجام خواهد گرفت.

نتیجه گیری

همان طور که در این مقاله مطالعه نمودید، طراحی  مهمترین بخش تولید سازه است زیرا مقاومت و زیبایی آن در گرو همین  فرایند پیچیده طراحی است .که به دانش ویژه ای نیازمند است، که تنها مهندسان خبره ساختمان سازی از عهده آن بر خواهند آمد.

 

 

 

معایب سازه های بادی

سازه هوای فشرده و یا سازه های بادی نیروها را به واسطه‌ ی پوسته هایی با تنظیم داخلی به طریق هوا منتقل خواهند کرد. این سازه ها تنها نیروهای کششی را توسط سطوح پیوسته منتقل می نمایند. معایب سازه های بادی نیز می تواند حائز اهمیت باشد.زمانی که پیوسته ها یک حجم و یا تعدادی از حجم های مستقل را تماماً احاطه می نمایند، خواهد توانست به تنهایی به واسطه ی فشار درونی خویش پیش تنیده گردند. در این موقعیت بدان ها سازه های بادی اطلاق خواهد شد. نمونه های این دست از سازه های پیوسته ای که حاوی یک حجم بسته می باشد را در قایق هایی پلاستیکی می توان مشاهده نمود. حلقه ی بیرونی و یا خارجی باد گردیده به قدری سخت می باشد که تحت عنوان حرفه فشاری برای پوسته ی تنیده نشده ای که کف قایق را ایجاد می نماید، بهره گیری می شود.

بررسی معایب سازه های بادی

درک چگونگی کارکرد فشار نیروهای داخلی برروی یک پوسته ی محصور اصلی حائز اهمیتی برای طراحی و تجزیه و تحلیل سازه های هوای فشرده است. اصل و اساس کلّی و جامع بدین حالت می باشد .که فشار هوا بار یک دست وسیعی را که عمود بر هر نقطه از پوسته می باشد. بدان وارد می نماید.‌ بله درست است، سازه های بادی به دو قسم، طبقه بندی می شود:

1.سازه های متکی بر هوا

2.سازه های پر گردیده از هوا

 سازه هایی که به هوا متکی می باشند.

کلّیه‌ ی سازه هایی که متکی بر هوا هستند، تمایل به شکل نیم کره دارند. از سویی انحنای آن ها می بایست لااقل در یک راستا محدب باشد. اغلب اکثریت اشکال به واسطه ی دوران یک فرم خطی حول یک محور به دست خواهند آمد. البته که با پوسته ای متکی بر هوا که شکل پایانی آن را می سازد.طراحی سازه مدرن برای باد

سازه هایی که به هوا متکی می باشند؛

 • موقعیت بارگذاری

در این قبیل از سازه ها بارهای مرده به همراه بارهای زنده ارزیابی خواهند شد. مازاد بر این ها سازه برای بارهای ناشی از فشار هوا که جهت برجای ماندن پوسته در کشش ذخیره می شود. و بارهای مرده به همراه زنده را نگه خواهد داشت. نیز تحت وارسی قرار خواهد گرفت.

✓ بارهای مرده

این دست از بارها (بار وزن) در پوسته های قابل انعطاف (یعنی پارچه) قابل چَشم پوشی هستند. ولیکن چنانچه که مصالح مستحکم تر برای سازه هایی که در آتی طراحی می شوند، استفاده می شود، در آن صورت وزن پوسته می بایست در نظر انگاشته شود.

✓ بارهای زنده

جمع گردیدن برف همراه  با بار یکدست و قابل پیش بینی نسبی ناشی از تجمع برف، موضوع حائز اهمیتی برای سازه های متکی بر هوا می‌ باشد. به ویژه زمانی که خیز منحنی اندک باشد. بار برجای مانده از نیروی باد موضوع حائز اهمیتی در سازه های بادی است. ضمن سازه های بادی با خیز تند، فشار باد بر قسمت پایین تر گنبد در سمت مقابل باد تمایل به متعادل گردیدن فشار تکیه گاهی درونی دارد. پس منجر به فروریختن داخلی ناشی از فشاری که متعادل گردیده است در هر سمت خواهد داشت.

 • بارهای ناشی از هوا

این بار به گونه عمود و به گونه ای یک دست بر پوسته عمل می کند. برای موقعیت بارگذاری بدون بار برف، فشار حقیقی مورد نیاز جهت نگهداری چنین سازه ی سبک وزن حدوداً ده ممیز پنج نیوتن بر متر مربع می باشد.  فشار هوای داخل به واسطه‌ ی پمپ های مکانیکی هوا تأمین خواهد شد. هزینه این دست از چنین پمپ هایی حدوداً برابر با هزینه  بر دستگاه تهویه مطبوع داخل آب و هوای برابر است. در برخی از سازه ها از نیروی باد در راستای تنظیم فشار داخل بهره می گیرند. روش دیگر تنظیم فشار هوای درون مورد استفاده قرار دادن تفاوت دمای درون و نیز بیرون است.

بارهای ناشی از هوا؛

 سازه هایی که از هوا پر شده اند.

این قبیل از سازه های فضایی، اجرای سازه ای پر گردیده از هوا را یکی خواهند کرد. تنها اجزاء حاوی فشار تنظیم شده هستند. این امر حاوی دو مزیت می باشد؛ یکی آن که نیاز به هوا بندی هایی که ضمن سازه های بادی متکی بر هوا مدّنظر است، از بین خواهد رفت. مازاد بر این ها، چنانچه که یکی از اجزای پر گردیده از هوا خالی گردد، قسم های مجاور استحکام کافی جهت پیش گیری از ریزش ساختمان را خواهند داشت.

 • توزیع بار

بارهای متمرکز بر پوسته منجر به شکست ناحیه ای و کاهش ارتفاع مفید می گردند. پس موجب تضعیف عضو پر گردیدن از هوا خواهند شد. بنابر همین دلیل، بارهای متمرکز و همچنین تکیه گاه ها جهت توزیع نیرو برروی سطح بزرگ و به لااقل رساندن شکستن ناحیه ای می بایست با نهایت توجه طراحی گردند‌.

 • گسیختگی پوسته ها

گسیختگی پوسته امکان دارد در کشش و در اثر فشار بیش از اندازه و یا بارگذاری مفرط بر روی دیوارها و ستون هایی که به قدری کوتاه هستند. که در ابتدای کار شکستن در آن ها رخ نخواهد داد، اتفاق بی افتد. عوامل دیگری هم که می تواند منجر به گسیختگی در پوسته بشود، نور خورشید به همراه فرسودگی است.  که موجب تکرار شوندگی و همچنین سوراخ شدن و سایش خواهد گردید.

مطالب مرتبط:

انواع سازه های فضایی به لحاظ ساختار

فاصله ستون ها در سازه های فضاکار

سازه فضاکار چیست؟

سازه های فضاکار یکی از پرکاربردترین اشکال سازه ای ساختمان های چند طبقه است. که به دلیل انتقال نیرو واضح و ساده مورد علاقه مهندسان سازه است. اعضای سازه های فضایی عمدتاً در معرض خمش قرار می گیرند. و میله ها را می توان از مواد انعطاف پذیر مختلف برای تشکیل فرم های سازه مختلف مانند سازه های فولادی، سازه های بتنی مسلح، سازه های بتنی صلب و قاب های چوبی ساخت.

اجزا سازه فضاکار

اجزای سازه های فضایی  شامل تیرها، دال ها، ستون ها و پی می باشد.

اجزا سازه فضاکار

ستون

ستون، عضو اصلی باربر و نیروی ضد جانبی سازه فضاکار است و عضو کلیدی آن است. ستون های سازه فضایی اکثرا مستطیل شکل هستند که با مشاهده از داخل، عموماً از دیوار بیرون زده اند. در سال های اخیر با پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و بهبود نیاز مردم به فضای داخلی، ستون های خاص به تدریج رواج یافته و ستون هایی به شکل «L»، «T» و «Ten» نیز مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از ساختمان های بزرگ از ستون های مدور نیز استفاده می شود.

پرتو

تیر نقش دوگانه ای را در قاب ایفا می کند، از یک طرف، تیر بار دال را تحمل می کند و به ستون منتقل می کند. و سپس از طریق ستون به فونداسیون منتقل می کند؛ تحمل بارهای عمودی و افقی که می تواند به وضوح در نمودارهای لنگر خمشی و نیروی برشی تحت بارهای مختلف سازه دیده می شود.

صفحه

صفحه نه تنها عضوی است که مستقیماً بارهای عمودی را تحمل می کند، بلکه نقش بسیار مهمی در بارهای افقی دارد. صفحه یک جزء مهم برای اطمینان از صلبیت فضایی سازه فضاکار است – صلبیت درون صفحه  بسیار بزرگ است .و حتی می تواند بی نهایت در نظر گرفته شود، بنابراین می تواند در هماهنگی کلی نیروی جانبی نقش داشته باشد. توسط هر ستون تحمل می شود، و همچنین می تواند به طور موثر نیروی ناهموار بین قاب ها را متعادل کند. در راه پله به دلیل عدم وجود کف پیوسته از صلبیت فضا بسیار کاسته می شود.و فضای نامساعد باید توسط ستون های چهار گوشه تثبیت شود .به همین دلیل بسیاری از مهندسان ستون های چهار گوشه راه پله را نسبتاً طراحی می کنند.

اجزا سازه فضاکار

دیوار

دیوار سازه های فضایی  فقط یک دیوار پرکننده یعنی عملکرد جداسازی و محفظه است و وزن و عملکردی را تحمل نمی کند. بدون دیوارها، ساختار قاب باقی می ماند. بنابراین، دیوار باید به طور مطمئن به قاب متصل شود. تا از پرتاب شدن آن به بیرون از سازه در هنگام استرس تصادفی جلوگیری شود. اما همچنین باید از تشکیل یک سیستم کار کلی با قاب و تغییر وضعیت تنش قاب خودداری شود.

از آنجایی که ستون های سازه فضاکار  بار بالایی را به طور مستقل به زمین منتقل می کنند. فونداسیون را می توان به طور جداگانه برای هر ستون طراحی کرد. بنابراین قاب  عمدتاً پایه مستقل زیر ستون را اتخاذ می کند.

فاصله ستون ها در سازه های فضاکار

در ابتدا باید گفت که فاصله ستون ها در سازه های فضایی به عوامل گوناگون اجزای سازه فضاکار ، چون طراحی و معماری سازه و کاربری آن بستگی دارد. ازاین رو نمی توان یک رقم خاص برای آن ذکر کرد.

اهمیت فاصله ستون ها در سازه های فضاکار بت میزانی است که برای محاسبه آن نرم افزارها و برنامه های خاصی روی کار آمدن است. با بهره گیری از این برنامه ها می توان ابتدا پروژه را روی کامپیوتر اجرا کرد. و کارهایی چون طراحی سازه، فاصله ستون و جای آن ها را معین کرد. و سپس با اطمینان از داده های به دست آمده آن را به صورت میدانی اجرا کرد.

البته دانستن این نکته لازم است که هدف سازه های فضاکار استفاده کمتر از ستون و در نتیجه فاصله زیاد میان ستون ها می باشد. که در نهایت یک سازه سبک و زیبا شکل می گیرد.امروزه برای محاسبه فاصله ستون ها در سازه های فضایی برنامه های مختلف و کارآمدی در اختیار مهندسین پروژه است.

به کمک این نرم افزار ها فاصله دقیق میان ستون ها را به دست می آورید.و در مرحله اجرا از محاسبات خود اطمینان کامل دارید. از معیارهای استاندارد فاصله ستون ها نیز غافل نشوید.

برای اینکه ستون ها در جای درست خود قرار بگیرند. علاوه بر محاسبات کرم افزاری، باید کاملا بر پروژه ،نیازها و خواسته هایتان مسلط و آگاه باشید.

فاصله ستون ها در سازه های فضاکار

اتصال سیستم تریودتیک

سیستم تریودتیک در کشور های کانادا در سال ۱۹۵۳ طراحی شده است .که در اصل از قطعات آلومینیومی ساخته شده است؛ اعضای فولادی شامل شد اتصالات شکاف ، اعضای لوله ، نگهدارنده واشر تشکیل بده در این صورت در شکاف ها آلومینیوم پاک شده است. برای اتصال باتوجه به پیکربندی هایی وجود دارد. که در موقعیت های شکاف می تواند اثر مثبتی بگذارد. در واقع اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم باید بگوییم که اتصال سیستم تریودتیک به سازه های فولادی می گویند.

در واقع سازه های فولادی که از پر کاربرد ترین انواع سازه های مهندسی می باشد .که با استفاده از فولاد اجرا می شوند، همچنین مشخصات مکانیکی این دستگاه در اجرای بسیاری از مکان های بزرگ تبدیل می شود. در این مقاله قصد داریم به اتصال سیستم تریودتیک بپردازیم همچنین برای اجرا، انواع مزایا و معایب آن ها بپردازیم پس در نتیجه با ما همراه باشید.

اتصال سیستم تریودتیک چیست؟

هدف اصلی آن تشکیل ساختمان اسکلت که باعث می شود همه چیز کنار هم قرار بگیرد .به عنوان ماده کننده برای مقاومت در برابر کشش استفاده می شود. قاب ساز های فولاد به چه روش در برابر نیرو های جانبی می ‌گذارد. که شامل: استفاده از دستگاه خمشی، هسته بتنی، استفاده از مهاربند فولادی با توجه به این مقاطعی که ذکر شد امروزه استفاده از این نوع سیستم در همه جای کشور بسیار زیاد شده است، برای اتصال باتوجه به پیکربندی هایی وجود دارد که در موقعیت های شکاف می تواند اثر مثبتی بگذارد.

اتصال سیستم تریودتیک چیست؟

تفاوت سیستم تریودتیک و سیستم سازه ای چیست؟

سیستم سازه‌ ای در واقع یک اصطلاح می باشد که در در بین مهندس ها بسیار شایع است. برای مثال یک مجموعه المان های باربری یک سازه را در نظر بگیرید .که تمامی اصطلاح های آن را سیستم های سازه ای می گویند. سیستم روش اجرای المان های سازه به نگهداری از ساختمان و همچنین انتقال بار ها به نمایش گذاشته می شود. سیستم سازه ای به منظور نگهداری از کل ساختمان پل چگونه طراحی می شوند، نشان بدهیم و بگوییم که وظیفه سازه اسکلت فولادی در واقع نگهداری اسکلت ساختمان است. اما یک سازه فضاکار فقط وظیفه نگهداری از سقف را برعهده دارد.بیشتر بخوانید:تفاوت سازه فضاکار با خرپا

این سیستم ‌های سازه ‌ای انواع بسیار مختلفی دارند .که شناخت و قیمت شدن آن ها شامل سیستم دیوار باربر یا سازه غیر از این باشد که مختلف تشکیل شده است نوع سازه ها وظیفه نگهداری و انتقال بارها را دارند. زیر زمینی می باشد، یکی از روش های قدیمی به عنوان یک سیستم می سازه پیوسته در نظر گرفته شود. سازه پوسته ای به سازه گفته می شود. که از مصالح ساختمانی نازک شده باشد. این سیستم اغلب به منظور اجرای سرد به فضای بزرگ نیاز دارد. سازمان و خرابکاری های گفته می ‌شود. که از اتصال چندین مثلث یا آلمان تشکیل می ‌شود. این سیستم ‌ها به دلیل ظرفیت باربری کالا کاربرد بسیاری در مصالح ساختمانی دارند.

تفاوت سیستم تریودتیک و سیستم سازه ای چیست؟

تفاوت سیستم خرپا با سیستم تریودتیک بیان کنید

بسیاری از ساختمان ها از سازه های فولادی ساخته می شوند، در واقع اعضای سازه های فولادی در معرض نیروهای محوری قرار گرفتند که کارهای بسیار زیادی نسبت به نیم اعضای انعطاف پذیر دارد. سطح مقطع سازه فولادی به یک صورت است، خرپاها دارای محور اصلی می باشند .که به منظور ایجاد مقاومت در برابر آسیب های خارجی استفاده می شود.اتصالات خرپا از چه نوعی است؟

در بسیاری از مواقع برای این که دهانه های بزرگ را بپوشاند. از خرپا استفاده می کنند و مکان هایی از سیستم هایی که خرپا استفاده می شود. در مقایسه با سایر سیستم ها مواد بسیار کمتری استفاده می ‌شود. و همچنین از نیروی کمتری بهره می‌ برند. به همین دلیل خرپا در زمینه ساخت و سازه فضایی بسیار مناسب است مثلثی تشکیل شده است .و همین واحد های مثلثی بدون انحنا تشکیل شده‌ اند. و با اعضا و اتصالات به گروه متصل می‌ شوند آن ها برای تشکیل گروه به مواردی مانند لولا و سخت نیم سفت و سخت استفاده می شود.

تفاوت سیستم خرپا با سیستم تریودتیک بیان کنید

گره هایی که توانایی حمل بار ها را دارند به زمین منتقل می ‌شوند. از این نوع خرپا ها در ساخت پل برج سقف استفاده می ‌شود. اشتباه نکنید از حرف ها تنها برای این مکان ها استفاده نمی شود. بلکه برای ساخت انبارهای صنعتی و سوله کاربرد بسیاری دارد.

مزایای خرپا شامل حمل و نقل بسیار آسان و راحت، همچنین در صنعت ساختمان سازی بسیار آسان نصب می شود، قیمت این نوع وسیله بسیار مقرون به صرفه می باشد، خرپاها مقاومت بالایی دارند. که می توان به مقاومت در برابر آب و هوا و ضربه، انتخاب بسیار مناسبی برای ساختمان های مرتفع و یا برج های در حال ساخت و یا بهره برداری سریع و در اخر وزن  سبک این محصول از مزایای این محصول می باشد.

اتصالات خرپا از چه نوعی است؟

در واقع تنها سازه های فلزی هستند که شکل آن مثلثی شکل است. و کاربرد بسیار زیادی در ساختمان سازی دارد .و یکی از مهم ترین مصالح ساختمان سازی به شمار می رود. خرپا ها دارای انواع مختلفی هستند. که در این مقاله قصد داریم درباره اتصالات خرپا از چه نوعی است؟ مطالب بسیار مفیدی در اختیارتان قرار دهیم .پس ما را تا انتهای مطالب همراهی کنید تا پاسخ سوال هایتان را بیابید. در واقع اگر بخواهیم به طور مختصر بگوییم. باید بگویم که خرپا به سازه های فلزی می گویند .که شکل مثلثی دارد .و از پیوست‌ های متشکل، تشکیل شده است. همچنین خرپا دارای وظیفه می باشد. که می توانیم به کنترل تنش و توزیع یکنواخت وزن ساختمان اشاره کنیم؛ همچنین خرپا انواع مختلفی دارد. و مزایا و کاربرد بسیار زیادی دارد. پس ما را تا انتهای مطالب همراهی کنید.

اتصالات خرپا از چه نوعی است؟

خرپا چیست؟

سازه های فولادی در معرض نیرو های محوری قرار دارد. که کار های بسیار زیادی دارند. و انعطاف بسیار بالایی دارند، خرپا ها  دارای محور اصلی مختلفی هستند. که برای پوشاندن دهانه های بزرگ به کار می روند. خرپا های کمتری مصرف کردند و برای ساختن آن نیروی کمتری احتیاج دارید، خرپا ها در قسمت های مختلف ساختمان از جمله از سقف ساختمان های بلند، سقف های صنعتی و ساختمان های چند طبقه می ‌توانیم اشاره کنیم که کاربرد دارند.

خرپا ها در قسمت های دیگر با هدف ایجاد مقاومت در برابر آب و هوا و فشار های جانبی مورد استفاده قرار می گیرد .که شامل ساختمان ها دیوار های طبقه می باشد؛ اگر بخواهیم به طور معمولی تعریف کنیم. خرپا های ساده از اتصال چند میله تشکیل می ‌شوند .که این میله ها به شکل مثلث هستند و نیرو های وارد باید به مرحله اتصالات وارد شوند.تفاوت سازه فضاکار با خرپا در چیست؟بیشتر بخوانید.

اتصالات خرپا از چه نوعی است؟

در بسیاری از مواقع برای این که دهانه های بزرگ را بپوشاند از خرپا استفاده می کنند. و مکان هایی از سیستم هایی که خرپا استفاده می شود در مقایسه با سایر سیستم ها مواد بسیار کمتری استفاده می ‌شود. و همچنین از نیروی کمتری بهره می‌ برند به همین دلیل خرپا در زمینه ساخت و سازه فضایی بسیار مناسب است مثلثی تشکیل شده است. و همین واحد های مثلثی بدون انحنا تشکیل شده‌ اند. و با اعضا و اتصالات به گروه متصل می‌ شوند. آن ها برای تشکیل گروه به مواردی مانند لولا و سخت نیم سفت و سخت استفاده می شود.

گره هایی که توانایی حمل بار ها را دارند. به زمین منتقل می ‌شوند. از این نوع خرپا ها در ساخت پل برج سقف استفاده می ‌شود اشتباه نکنید از حرف ها تنها برای این مکان ها استفاده نمی شود. بلکه برای ساخت انبارهای صنعتی و سوله کاربرد بسیاری دارد.

خرپا چیست؟

خرپا ها دارای معایبی می باشد که شامل: هزینه نگهداری و مراقبت از خرپای ها بسیار سنگین می باشد. که به طوری که اگر یک قطعه از این وسیله خراب شود. بسیار گران برای شما تمام می شود، خرپاها به قدری سبک نیستند. که شما خودتان آن ها را حمل و نقل کنید پس باید هزینه ماشین سنگین آن ها را جابجا می کند را در نظر بگیرید، همچنین خرپا به فضای بسیار زیادی احتیاج دارد پس حواستان به مکانی که قصد دارید آن ها را نصب کنید باشد.

انواع خرپا

 1. خرپا های فلزی یک نوع خرپای می باشد. که با عنصر مثلثی شکل تشکیل می ‌شوند .و خرپا های فلزی ساده اصولاً برای ساخت یک سقف کاربرد بسیاری دارد. این خرها از تیره شیب دار تشکیل شده است .و از زمان گذشته تا به امروز کاربرد بسیاری دارد.
 2. خرپای فلزی مسطح همه اعضا در یک صفحه دو بعدی قرار دارند .این نوع خرپا ها اعضای فوقانی مسطح دارند .که بیشتر برای ساخت پل ها، شاه تیرها و سقف کاربرد زیادی دارند.
 3. خرپای فلزی مرکب این نوع خرپا از نظر مقاومت نسبت به سایر خرپاها بسیار بیشتر از استحکام بالایی دارد. و در پروژه های ساختمان سازی استفاده فراوانی می شود.
 4. خرپا فلزی فضایی این شبکه سه بعدی تشکیل شده است .که مثلث ‌های آن به طور خودکار متصل هستند. این نوع خرپا در بین کار فرمایان آن محبوبیت بسیاری دارد .و برای ساخت استخر ها، نمایشگاه ها و کارخانه ها محصول استفاده می شوند. که جنس آن ها معمولاً از آلومینیوم و فولاد و آهن می باشد .اتصال این نوع خرپا از نوع لولا می باشد، اگر شما دوست دارید استقامت و استحکام ساختمان تان را بیشتر کنید .می‌ توانید از خرپای فلزی فضایی دولایه استفاده کنید.

انواع خرپا

اجرای سازه فضاکار

اجرای سازه فضاکار معمولا به این صورت انجام‌ می شود .که در ابتدا چندین عضو برای راحتی کار فیکس می شوند. و در ادامه باقی اجزا اضافه می شوند. به طور ملی می توان گفت که سازه فضاکار سیستمی خرپایی می باشد. برای ساخت این سیستم ابتدا لازم است تا لوله ای به شکل مثلث ایجاد گردد. بعد از اتمام کار این لوله ها به هم وصل می گردند.

در ساخت این سیستم می توان دهانه بسیار بلند را ایجاد کرد. به همین دلیل از سیستم فضاکار در ساختمان های مدرن، آشیانه هواپیما، ساختمان های ادارای، نمایشگاه ها و استخرها استفاده می کنند.

اجزای تشکیل دهنده سازه فضاکار

در اجرای سازه فضاکار معمولا از گوی، مخروطی، لوله و اسلیو استفاده می شود. سازه ها معمولا آلومینیومی، فلزی، قوطی یا نبشی می باشند که در سبک های، تک لایه، تخت، دولایه، چندلایه، گنبدی و چلیک و غیره قابلیت اجرا دارند.

اجرای شبکه تک لایه تخت

در شبکه های تک لایه محور اعضا در یک صفحه قرار می گیرند سازه های سایه بان، عرشه پل ها از این نمونه می باشند. اجرای تشکیل دهنده محور معمولا به صورت صلب به یکدیگر متصل می شوند.

شبکه دولایه تخت

اجرای سازه فضاکار دولایه به این صورت است که لایه بالایی و پایینی و اجزاهای تشکیل دهنده آن ها توسط جان به یکدیگر متصل می شوند. این شبکه ها معمولا به صورت افقی اجرا می شوند. اما قابلیت اجرا در درجه های مختلف را دارا می باشند.

شبکه دولایه تخت

شبکه های چند لایه

این شبکه در بیش از دو لایه اجرا می شود، در برخی موارد ممکن است اجرای طرح به این صورت باشد. که در قسمت هایی دارای دو لایه و در قسمت های دیگر بیش از دو لایه داشته باشند. از نظر اجرای سازه فضاکار این شبکه ها مانند شبکه های دولایه می باشند. با این تفاوت که این سیستم برای پروژه های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.

اجرای سازه فضاکار چلیکی

سازه های فضاکار معمولا در یک قسمت دارای انحنا می باشند. که ممکن است یک لایه، دولایه و یا چند لایه می باشند که در سیستم یک فضای دالان شکل ایجاد می کنند. شکل های مختلفی مانند استوانه و زین اسبی دارد که اکثرا برای گلخانه ها از این سازه استفاده می شود.

سازه فضاکار گنبدی

سازه های گنبدی معمولا در دو جهت دارای انحنا می باشند. که اشکال متفاوتی مانند دنده ای، لملا، اسکالپ و از این مدل ها می باشند.

سازه فضاکار گنبدی

سازه های تاشو

اجرای سازه فضاکار تاشو به گونه ای ست که قابلیت جمع شدن دارد. به همین خاطر از این سیستم برای نمایشگاه، سیرک و مکان های موقت مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونگی اجرای سازه فضاکار

از آنجایی که تعداد مدل های سازه متنوع می باشند، نحوه اجرای آن ها نیز متفاوت می باشد.اما به طور کلی برای اجرای تمامی آن ها نیاز به تکیه گاه برای سازه می باشد.قطعات متصل شده را باید به مکان پروژه منتقل کرد و اتصال آن ها در این مرحله.

مزایای اجرای سازه فضاکار

مزایای اجرای سازه فضاکار

برای قرار دادن سازه در محل پروژه باید از جرثقیل استفاده کرد.

اجرای سازه فضاکار در دهانه های بزرگتر قابل اجرا می باشد و از هزینه ای کمی دارد و می توان در تمام شرایط آب و هوایی آن را اجرا کرد. از آنجایی که نیاز نیست در تکیه گاه نظم وجود داشته باشد اجرا به سرعت انجام می شود.بیاز طرفی می توان با این سیستم از ایمنی سازه مطمئن بود.

همان طور که بیان شد این سیستم در اجرای دهانه به هیچ عنوان محدودیت ندارد و از ستون در آن خبری نیست. از همین رو می توان با معماری مختلف از آن استفاده کرد. با توجه به نحوه اجرا سازه، می توان زیبایی منحصر به فردی خلق کرد که بسیار مورد توجه معماران قرار گرفته است. ساخت تمام قطعات و اجزای سیستم به صورت شرکتی می باشد. و ایمنی و دقت آن بسیار بالا می باشد. با توجه به سبک بودن سازه و نحوه اجرای سازه فضاکار به راحتی می توان آن را به مکان های مختلف انتقال داد .بدون اینکه نیاز به مصالح دیگری باشد، پروژه بر پا می شود. تنها لازم است از قبل لوله ها به هم متصل گردند تا کار در محل پروژه در زمان کمتری اجرا شود.

بیشتر بخوانید:

بررسی رفتار خرپاهای فضاکار تک یال تحت اثر بار قائم

تفاوت سازه فضاکار با خرپا

تفاوت سازه فضاکار با خرپا مبحثی است که در این مطلب بیان می شود. ایجاد استحکام در سازه های فضایی و سازه های  عمرانی از مهم ترین نکاتی است که در ساخت تمام سازه هایی مانند پل ها، سوله ها، پل ها، سدها اهمیت دارد. با توجه به محاسبات مهندسی مختلف می توان سازه های مختلف و مقاومی را طراحی کرد. که در بیشتر آن ها نیاز به خرپا مشاهده می شود. استفاده از خرپا در ساخت سازه ها و ساختمان ها، از مصالح اولیه می باشد. که با توسعه علم و دانش، خرپاها ظاهری سه بعدی به خود گرفته اند. که از جهات مختلف با خرپاها متفاوت هستند. و در تمام قسمت های مختلف یک ساختمان می توانداز آن ها استفاده کرد. شکل ظاهری سه بعدی خرپاها را سازه فضاکار می نامند. که از نظر مهندسی بسیار کارآمد می باشند.

تفاوت سازه فضاکار با خرپا

آشنایی با خرپا

یک قطعه فلزی به شکل مثلث که قابلیت اتصال به هم دارند، را خرپا می گویند. زمانی که این قطعات به هم متصل می شوند.یک مجموعه کامل ساخته می شود .که زیگزال های ساده ای ایجاد می کردند. با ایجاد این شبکه های ایجاد شده نیروی وارده بر کل مجموعه یکنواخت می باشد. و هیچ قسمتی بار اضافی تحمل نمی کند. از ساختار مثلثی شکل برای خرپاها به دلیل مقاومت آن ها استفاده شده است. چراکه مثلث نسبت به سایر اشکال دیگر از مقاومت بیشتری برخوردار است. هرچه اشکال اتصال گوشه کمتری داشته باشند قدرت بالاتری دارند. و در مقابل برش استحکام بیشتری نشان می دهند.

به طور کلی خرپا ها از میلگرد بالایی که خمش نام دارد تشکیل شده است.که این تمام ماجرا نیست و میلگرد پایینی که مقاومت در برابر خمش ایجاد می کند. در نهایت زیگزاگ ها هستند که خرپا را تکمیل می کنند.

چگونگی تولید خرپا

روش تولید خرپا معمولا به دو روش مکانیزه و دستی می باشد. برای تولید خرپا به روش دستی ابتدا با روش خم کاری زیگزاگ ها را آماده می کنند. و بعد دو ردیف زیگزاگ را به میل‌گردهای موجود در بالا و قسمت پایین جوش می دهند. که در نهایت این روش ممکن است خطای انسانی در بر داشته باشد، چراکه اندازه گیری و جوشکاری بسیار مستعد اشتباه هستند. از همین رو خرپاهای ساخت دست ممکن است دارای نقص هایی باشد.

چگونگی تولید خرپا

تفاوت سازه فضاکار با خرپا در نحوه ساخت آن ها هم دیده می شود.در روش تولید خرپا به شیوه مکانیزه دستگاهی برای تولید وجود دارد. که در ابتدا ۴ میلگرد به طور همزمان وارد می شوند که دوتای آن میلگردهای بالایی و پایینی را ایجاد می کنند و دوتای دیگر برای ایجاد زیگزاگ ها به کار می روند.

بعد از آن زیگزاگ ها به قسمت جلویی دستگاه هدایت می شوند و میلگردها به شکل موازی در فاصله اندازه شده قرار می گیرند و برای جوشکاری توسط دستگاه های دیگر آماده می گردند. جوش توسط دستگاه بسیار کم می باشد. تا از خوردگی و ترد شدگی میلگردها جلوگیری شود. با توجه به نحوه ساخت می توان دریافت که تواید خرپا به روش مکانیزه از کیفیت بالاتری برخوردار است.

سازه فضاکار چیست؟

سازه فضا معمولا شکلی سه بعدی از خرپاها می باشند و مجموعه ای بزرگتر و پیچیده تر را تشکیل می دهند. سازه ها را معمولا در شکل های منحنی، گنبدی، مسطح طاق ها و طرح های دیگر تولید می گردند. نمونه ساده سازه های فضاکار را می توانید در داربست های ساختمان مشاهده کنید‌. نیروی وارده در یک سطح توزیع می شوند و از همین رو به نیروی کششی و فشاری تبدیل می گیرند. طراحی سازه ها باید به گونه ای انجام شود که در برابر تنش ها مقاومت نشان داده نشکند.

اگر بخواهیم تفاوت سازه فضاکار با خرپا را از نظر ظاهری بیان کنیم، سازه ها اشکال سه بعدی خرپاها می باشند. اما تمام تفاوت در این خلاصه نمی شود. در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم‌.

سازه فضاکار چیست؟

تفاوت سازه فضاکار با خرپا

از تفاوت این دو می توان به شکل ظاهری آن ها اشاره کرد که علاوه بر تحمل بارها می تواند آن را به تیرها و دیوارها منتقل می کنند. سازه های فضاکار با توجه به وزن بسیار کمی که دارند برای مجموعه هایی که نیاز به وزن کمتری دارند استفاده از سازه فضاکار مناسب تر است.خرپاها برای مواردی کاربرد دارند که سقف عریض تر است و دهانه هم بزرگتر است. چراکه در این سازه ها تحمل بار باعث شکم دادن می شود و استفاده از خرپا مجموعه ای مقاوم تر می سازد.

بیشتر بخوانید:

بررسی رفتار خرپاهای فضاکار تک یال تحت اثر بار قائم

ملاحظاتی برتحلیل و طراحی خرپاهای فضایی