Archive for the ‘پروژه3’ Category

وید مجتمع تجاری نگین

محل : ماهشهر

کارفرما : شهرداری

  

ووید مرکزی

محل: شاهین شهر-اصفهان

کارفرما:هتل آزادی

s114-1   s115(2)

وویدمجتمع تجاری

محل:شهر پردیس تهران

کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس

nothing

ووید مرکزی

محل:قروه سنندج
کارفرما:خصوصی

nothing

مجتمع تجاری آریا

محل:بندرعباس
کارفرما:شرکت سرمایه گذاری برج نمای بندر

nothing

ووید رستوران

محل:جم-بوشهر
کارفرما:شرکت نفت

nothing

ووید مرکزی

محل: مجتمع چهارباغ اصفهان
کارفرما: خصوصی

s104.1   s105.1

مجتمع تجاری الماس

محل: مجتمع تجاری الماس اصفهان

کارفرما: شهرداری اصفهان

s109.  s110.1s111.1s112.1

ووید مرکزی

محل: شهرکرد

کارفرما: شرکت توانیر

s117.1  s118.1

نورگیرساختمان آموزش

محل :شاهرود

کارفرما:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

s154.1  s155.1